CAIRNS GRAFSTEENONDERHOUD  

Voor alle werkzaamheden aan grafmonumenten en grafbedekking.

  

Disclaimer   

Cairns Grafsteenonderhoud deelt informatie via deze website. Door het bezoeken van deze website stemt u in met de voorwaarden in deze disclaimer.   

Geen garantie op juistheid  

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cairns Grafsteenonderhoud te mogen claimen of te veronderstellen.   

Beeldmateriaal  

De foto’s op deze site zijn eigendom van Cairns Grafsteenonderhoud of met toestemming verworven voor eenmalige toepassing op deze website. Indien u meent dat beeldmateriaal inbreuk doet op uw eigendoms- of copyrightrechten, neemt u dan contact met ons op. Het beeldmerk en de huisstijl van Cairns Grafsteenonderhoud zijn strikt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en deze mogen op geen enkele wijze worden overgenomen, verveelvoudigd en opgeslagen.   

Copyright  

Tekst en beeldmateriaal op deze website mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Cairns Grafsteenonderhoud.   

Hyperlinks  

Hyperlinks op deze website naar websites van derden worden uitsluitend verstrekt om u van dienst te zijn. Als u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u deze website. Deze websites worden niet door Cairns Grafsteenonderhoud gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. We aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites. Mocht u een doodlopende link aantreffen, dan stellen wij een e-mail aan info@cairnsgrafsteenonderhoud.nl zeer op prijs.   

Vertrouwelijkheid en beveiliging  

Indien informatie vertrouwelijk is, dient u als gebruiker hier ook als zodanig mee om te gaan en mag u deze niet aan derden verstrekken, wijzigen of in exploitatie nemen.  

Wij beveiligen door ons verwerkte gegevens. Met partners die bestanden gebruiken voor diensten als distributie en onderzoek (bijvoorbeeld webstatistieken), heeft Cairns Grafsteenonderhoud een schriftelijke overeenkomst om misbruik van de gegevens te voorkomen.  

Op deze website vindt u het Privacybeleid van Cairns Grafsteenonderhoud. In dit beleid geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.   

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.   

Wijzigingen  

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.   


Bronvermelding/Links:  

Foto Cairns Drone – Gav Smith

Foto Cairns – The Hebridean Explorer  https://www.facebook.com/thehebrideanexplorer

Clava Cairns - https://www.historicmysteries.com/clava-cairns-of-scotland/

www.bundeltjegemis.nl

Logo-ontwerp en design: R.A.RichelE-mailen
Bellen
Info